Voor informatie of aanmeldingen betreffende een bepaalde cursus, contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Profon BV, Korte Huifakkerweg 8, 4815 PS Breda.

Bankgegevens: IBAN: NL71 INGB 0006 7103 66 BIC: INGBNL2A

BTW: 854697846B01

KMO-Portefeuille Registratienummer: DV.0219912

 


 

AK cursussen onder auspiciën van: ICAK- BENELUX v.z.w. 

Meer info over ICAK-Benelux - icak-benelux.nl

Voorzitter: Marielle Allewaters - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretaris: Eddy De Proft.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Stappenplan voor registratie en betaling in KMO-portefeuille

 

Hieronder doorlopen we de procedure om 30% korting het opgegeven bedrag voor één van onze opleidingen te verkrijgen via de Vlaamse Overheid.

1. Aan de slag! Aanloggen op de KMO-portefeuille

Je bent nog niet geregistreerd voor de KMO-portefeuille?
Surf dan eerst en vooral naar: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen/registratie-van-een om je te registreren. Pas daarna kan je aanloggen om een aanvraag te doen.

Je bent al geregistreerd voor de KMO-portefeuille?
Surf dan naar https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Klik op "subsidies & financiering" --> “Kmo-portefeuille" --> "subsidieaanvraag gebeurt onnline" --> "aanmelden"  Houd de PIN code van je elektronische identiteitskaart bij de hand. Ben je die vergeten? Vraag er dan een nieuwe bij je gemeente.

 

2. Een nieuwe subsidie aanvragen

In het scherm dat volgt, kies je de NACE-codes van je professionele activiteit . Je kan enkel kiezen uit de NACE-Codes die in je bedrijfsstatuten vermeld staan. De codes hieronder zijn louter voorbeelden. Als zorgverstrekker selecteer je wat het best aansluit bij jouw activiteiten. Voor een zorgverstrekker is dat bijvoorbeeld: “overige menselijke gezondheidszorg” met NACE-code 86909

Nadat je de juiste NACE-code hebt gekozen klik je op “GA VERDER”

In het scherm dat volgt, vul je de gegevens van de opleiding in.

Bij “kost van de inschrijving” vul je het bedrag in van de opleiding. Wij zijn vrijgesteld van BTW, waardoor al onze bedragen het juiste bedrag is om in te vullen.

Klik op GA VERDER en geef het erkenningsnummer van Profon BV (maatschappelijke naam) en DV.0219912 (Registratienummer) en klik op “selecteer”       


Ten slotte bevestig je de samenvatting van je aanvraag

Storting en subsidie

Na je bevestiging, krijg je een betalingsuitnodiging voor het bedrag (70%). Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal de subsidiebijdrage van het totale bedrag storten.

Men zal u een mail sturen met de samenvatting en de juiste rekeningnummers van Sodexo incl. de gestructureerde mededeling.

 

OPGELET! Pas nadat jij én het Agentschap Innoveren en Ondernemen hebben gestort, kan je de overdracht aan Profon BV bevestigen.

Ga er dus niet vanuit dat alles in orde is na jouw betaling maar wacht een paar dagen tot ook het Agentschap heeft gestort en bevestig dan definitief de overdracht. Dan pas is de procedure volledig afgerond en is je inschrijving definitief.

Heb je nog vragen of wil je nog extra informatie? Aarzel dan niet om met mij contact op te nemen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Cursusvoorwaarden, algemene voorwaarden en klachtenprocedure - Profon BV 

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Profon Opleidingen BV heeft ingeschreven voor het volgen van een cursus. Op iedere cursus van Profon Opleidingen BV zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 - Aanmelding, inschrijving en plaatsing

2.1 Inschrijving en plaatsing volgt na ontvangst van een e-mail of telefonische aanvraag. Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de cursist een schriftelijke bevestiging via e-mail.

2.2 Indien zich meer cursisten hebben aangemeld dan door ons geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen cursisten en ons geen overeenkomst tot stand. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende cursus door ons een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste cursist op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze cursist zich voor de eerstvolgende, soortgelijke cursus opnieuw aanmeldt, zal deze cursist bij voorrang geplaatst worden.

2.3 Indien zich naar ons oordeel onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, of bij andere onvoorziene omstandigheden, zijn wij bevoegd om de betreffende cursus te annuleren, ook indien de in artikel 2.1 bedoelde bevestiging door de cursist mocht zijn ontvangen. In dit geval zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld door ons worden gerestitueerd binnen 7 werkdagen.

Artikel 3 – Cursusgeld

3.1 U krijgt van ons een betalingsopdracht toegestuurd die op aangegeven datum moet worden voldaan. Indien de deelnemer hier niet aan voldoet, heeft Profon BV het recht om deze inschrijving te annuleren. Er zal hierover telefonisch of via e-mail worden gecommuniceerd. Cursusgeld moet op onze rekening zijn overgemaakt op Profon BV, Heerbaan 248, 4817 NL Breda. Bankgegevens: IBAN: NL71 INGB 0006 7103 66 BIC: INGBNL2A

3.2 Wij zijn bevoegd om periodiek verschuldigde cursusgelden tussentijds te verhogen. Indien wij van deze bevoegdheid gebruik maken, zal de cursist gebruik mogen maken van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 8 lid 1 van deze voorwaarden.

Artikel 4: Overmacht.

4.2 Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal Profon BV, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Maar indien vervanging niet mogelijk blijkt zal Profon Opleidingen BV de cursist hiervan zo snel mogelijk van verwittigen. Profon BV zal in dat geval zo snel mogelijk met alternatieve data komen.

4.3 In geval van verhindering en/of ziekte van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding, maar zal wel een alternatieve datum worden voorgesteld om een identieke cursus in de toekomst bij te wonen.

Artikel 5 – Cursus

5.1 De inhoud van de cursus wordt door ons bepaald en is terug te vinden op onze site. De instructeurs zijn tot op aan hen bekende hoogte vrij om een eigen invulling te geven aan de cursusstof.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enige wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

6.2 Wij zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enig of andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cursist.

6.3 De cursist is jegens ons aansprakelijk wanneer wij op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies door deze cursist. De cursist dient ons te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

Artikel 7 - Vakanties en algemene erkende feestdagen

7.1 Indien de cursus geheel of gedeeltelijk niet door de cursist wordt gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde vakantie, kan de cursus of het desbetreffende gedeelte daarvan niet worden ingehaald en wordt op de overeengekomen cursusprijs geen restitutie verleend.

7.2 Indien sprake is van een verschoven cursus of onderdeel daarvan en de cursist op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, zijn wij verplicht om de cursist een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste cursus onderdelen op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar onze keuze, het restitueren van het cursusgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de cursist zich op verhindering beroept, zullen wij mogen verlangen dat de cursist de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

Artikel 8 - Duur van de cursus, afmelding en annulering

8.1 Na inschrijving heeft u een bedenktijd van 14 werkdagen. Indien u spijt heeft van uw inschrijving, dan kunt u binnen deze termijn schriftelijk en zonder opgaaf van reden, de inschrijving ongedaan maken. Tevens voorzien we met de AK en MMT basis cursussen de mogelijkheid om, indien de cursusinfo niet voldoet aan uw verwachtingen, na de eerste cursusdag te beslissen om af te zien van verdere deelname en storten we u het volledige cursusbedrag terug indien u ingeschreven en betaald had voor al de basis modules. Dit aanbod geldt niet voor de “Advanced modules”.

8.2 Mocht u na inschrijving onverhoopt toch verhinderd zijn om de cursus te volgen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Restitutie van het cursusgeld kan, met inhouding van 10% administratiekosten, slechts plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Er wordt geen geld gerestitueerd voor niet gevolgde cursusdagen. Wel kan u, vrij van kosten, zich inschrijven voor een in de toekomst georganiseerdee identieke cursus.

Annulering kan via e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of schriftelijk naar Profon BV, Heerbaan 248, 4817 NL Breda.

Artikel 9 - Auteursrechten

9.1 Indien op ons aan de cursist ter beschikking gesteld cursusmateriaal auteursrechten rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is de cursist niet toegestaan om het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 10 – Geheimhoudingsplicht

10.1 Profon BV verplicht zich om verkregen informatie van cursisten niet te verstrekken aan derden, mits dit wordt aangegeven tijdens een bepaalde module. Uitzonderingen hiervoor zijn orthomoleculaire bedrijven die de cursisten kunnen ondersteunen in de kennis van voedingssupplementen.

Artikel 11 – Verwerkingstijd vragen en administratieve afhandeling

11.1 Profon Opleidingen BV zal binnen 48 uur reageren op vragen over inhoud, afwikkeling en de administratie rond de cursussen. Mocht dit niet binnen 48 uur lukken (vakantieperiodes en weekenden) dan zal Profon Opleidingen BV wel binnen de vastgestelde termijn reageren op welke termijn antwoord wel mogelijk is.

Artikel 12 - Klachten

12.1 . Profon BV zal de klacht vertrouwelijk behandelen en binnen 48 uur na ontvangst van de klacht reageren met een afhandeling van de lopende klacht binnen vier weken.
De deelnemer kan gedurende de opleiding, cursus of training een schriftelijke klacht over de uitvoering van de opleiding, cursus, of training, indienen door een mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Er geldt een termijn van maximaal twee maanden na afloop van de cursus. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld en de geregistreerde klachten worden voor een periode van 5 jaar bewaard.
Het is niet altijd nodig om een officiële klacht in te dienen. Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht is betrokken, kan al veel oplossen. De bestuur van Profon, de ICAK-Benelux of de NST organisatie kan hierbij bemiddelen.
Elke klacht, ook deze betreffende een examen, kan worden verzonden naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en zal binnen 48 uur worden beantwoord.


Klachten graag richten tot:
Profon BV, Heerbaan 248, 4817 NL Breda of door te mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In eerste instantie zal Profon BV de klacht afwikkelen, maar mocht u niet tevreden zijn over de uitspraak of afwikkeling dan kunt u zich richten tot het bestuur van de ICAK-Benelux www.icakbenelux.be of Dr. Michael-Nixon www.nsthealth.com

De uitspraak van één van de beroepsinstanties is voor Profon opleidingen bindend. Eventuele consequenties worden, na oordeel, binnen de drie weken afgehandeld.

 


 

NST cursussen onder auspiciën van:

 

International Institute of Applied Health Services

www.nsthealth.com